Beáta Cajchanová | copytrh online tržiště Prodej a nákup článků Placené články

Profil uživatele Beáta Cajchanová

Beáta Cajchanová jazyk sú šaty, do ktorých sa človek oblieka
20 let zkušeností 0 vypracovaných poptávek Slovenská republika/slovensky
260 Kč /NS 0 Kč výdělek
Jazyková korekturaPřekladatelské služby

Viac ako 20 rokov pracujem v jazykovej oblasti. Vyštudovala som prekladateľstvo a tlmočníctvo, absolvovala som štátne skúšky z jazyka slovenského, jazyka českého, jazyka nemeckého na Filozofickej fakulte UK v Bratislave..Poskytujem prekladateľské služby adekvátne mojej jazykovej kvalifikácii a jazykovej kompetentnosti prekladateľa, ako aj z poznania histórie a vývinu jazyka, jeho kultúrneho zázemia a  vedomostí z oblasti reálií daného jazykového spoločenstva a v prípade odborného prekladu aj poznania terminológie príslušného odboru.

1.            Prekladám tieto druhy textov.

A.           Všeobecne zrozumiteľné texty

B.           Odborné texty

C.           Veľmi odborné texty

D.           Webtexty, imidžové brožúry, kreatívny preklad

2.            Mojou silnou stránkou sú oblasti prekladov.

 

medicína

finančný trh

psychológia

poisťovníctvo

psychiatria

zmluvy v zmysle Občianskeho zákonníka,

pedagogika

zmluvy v zmysle Obchodného zákonníka

hospodárstvo

história

technika

literatúra faktu a beletria

1.            Prekladám európske jazyky v kombinácii jazykov. 

      I.        Slovenský jazyk > Nemecký jazyk; Nemecký jazyk > Slovenský jazyk.

    II.        Nemecký Jazyk > Český jazyk; Český jazyk > Nemecký jazyk.

   III.        Slovenský jazyk >Český jazyk; Český jazyk >Slovenský jazyk.

1.    Vykonávam korektúry [úpravy] textov z hľadiska ich súčasnej jazykovej správnosti, čistoty, terminológie a štylistiky. [gramatika, štylistika, dodržiavanie medzier, preklepy].

2.    Vykonávam opravy [revízie] už preložených textov v jazyku slovenskom, jazyku českom a jazyku nemeckom iným prekladateľom.  Úpravy celkového vzhľadu textu slovosledu, voľby správnych slov a úpravy čitateľnosti textu. Pri čítaní hľadám ešte prípadné chyby , vykonávam drobné záverečné úpravy.

3.    Vykonávam editáciu [redakčnú úpravu] preloženého textu [to sú rozsiahlejšie zmeny, úpravy celých viet, úpravy textu na stanovenú dĺžku, opravy a zjednotenie terminológie].

§  Korektúra vychádza z použitého jazykového štýlu textu, [hovorový, odborný alebo umelecký], s ktorým ako korektor pracujem.

§  Predmetom korektúry je jazykovo štylistická analýza textu, dodržanie gramatických  a pravopisných princípov.

§  Ak je potrebné predložený text podstatne prepracovať, účtujem odmenu podľa tabuľky odmien.

§  Podstatným prepracovaním textu je prepracovanie, v ktorom je potrebné prepracovať viac ako polovicu predloženého textu.

§  Odstraňujem drobné chyby a preklepy, opravujem i/y, čiarky, dĺžne, úvodzovky, veľké a malé písmená, skloňovanie ako aj časovanie, vybrané slová, správne predložkové väzby a pod..

1.    Vykonávam korektúry v nasledovných dokumentoch :

       textov v slovenčine a v češtine pre jednotlivcov aj pre firmy

       seminárne a ročníkové práce, referáty, SOČ

       záverečné, bakalárske, diplomové, dizertačné, rigorózne práce, skriptá

       webové stránky, články a texty pre blogy

       reklamné a informačné materiály, letáky, postery, plagáty

       reprezentačné materiály pre inštitúcie, združenia a firmy

       katalógy, manuály, príručky, brožúry, prezentácie, projekty a iné.

2.    Cena za prekladateľský úkon sa odvíja od počtu normostrán preložené textu, ktorý

      odovzdáva prekladateľ klientovi, resp. zadávateľovi. Vzhľadom na túto skutočnosť,

      informujem klienta, čo je: 

    1.        Zdrojový jazyk je jazyk, v ktorom je napísaný zdrojový text, určený na preklad.

    2.        Zdrojový text je text určený na preklad [má sa preložiť].

    3.        Zdrojové slovo je slovo textu, ktorý sa má preložiť.

    1.        Cieľový jazyk je jazyk, v ktorom je text už preložený v žiadanom jazyku.

    2.        Cieľový text je už preložený text.

    3.        Cieľové slovo je už preložené slovo.

 v Používam certifikovaný softwérový program Wordfast Professional s prekladovou pamäťou a terminologickou databázou pre profesionálneho prekladateľa. Vďaka tomuto programu uchovám všetky preklady. Nie je to počítačový preklad. 

 

 

 

Hodnocení - reference (0)

  • Nejsou žádné aktivity.